آمده ایم که تشنگی جوییم ، و بیشتر بدانیم که هیچ نمی دانیم ، در زمینه ای از سنگهای نتراشیده: جامعه