بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ دانش آموزان دوم انسانی دبیرستان صادق آل محمد وردنجان در تاریخ 10/11/93 افتتاح گردید.